פרק תשיעי הרחבת המשפחה: היריון ולידה

. 1 מבוא 597 . 2 היריון ולידה : הסדר זכויות במישור הבין לאומי 600 מקור — אמנת העבודה בדבר ההגנה על האימהות ( מספר 600 2000 , ) 183 מקור — המלצת העבודה בדבר ההגנה על האימהות ( מספר 603 2000 , ) 191 א . פן אחד : הבטחת הביטחון התעסוקתי 606 ב . פן שני : הבטחת הביטחון הסוציאלי 607 ג . פן שלישי : הבטחת השמירה על הבריאות 608 . 3 היריון ולידה : ההסדר הישראלי — פן הביטחון התעסוקתי 609 מקור — חוק עבודת נשים , ד "התשי 609 1954 א . חופשת לידה 620 ב . זכות להיעדר מהעבודה 623 ג . שעות נוספות , מנוחה שבועית , עבודת לילה והיקף המשרה 625 ד . פיטורים בזמן היריון , חופשת לידה או במהלך טיפולי פוריות 625 מקור 001353 / 02 ע"ע — מרגלית אפלבוים – ניצה הולצמן , 22 בספטמבר , 2003 פורסם בנבו 627 . 4 היריון ולידה : ההסדר הישראלי — פן הביטחון הסוציאלי 633 מקור — חוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשנ"ה , 1995 פרק : ג' ביטוח אימהות 633 א . המבוטחים 642 ב . שיטת חישוב ועדכון התשלומים המשולמים בגין היריון ולידה 643 ג . סוגי התשלומים המשולמים בגין היריון ולידה 644 . 1 תשלומים שתכליתם מימון הוצאות 645 . 2 תשלומים שתכ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה