5 משפחה וביטחון סוציאלי: מבנה וחלוקת תפקידים חדשה

במאה ה 20 התחוללה מהפכה דרמטית במבנה המשפחה ובחלוקת התפקידים בה . מהפכה זו הייתה תוצאה של שינויים רבים שחלו בתחומי החיים בתקופה האמורה . אבל השינוי שחל בחלוקת התפקידים במשפחה הוא בעיקרו פרי שתי מגמות אידיאולוגיות שהתפתחו באותו הזמן . המגמה האחת משתקפת בתהליך האינדיווידואליזציה , שסימן את ביטולה של ההתייחסות למשפחה כאל יחידה אחת בעלת משמעות משפטית והמרתה בהצבת הפרט כישות בסיסית . המגמה האחרת משתקפת בכניסתן של הנשים לשוק העבודה בשכר וזאת בהשפעת הגל השני של החשיבה הפמיניסטית . הולך ונוצר דגם משפחתי חדש המחויב לשוויון בין בני הזוג ומשנה את חלוקת התפקידים במשפחה . בשונה מהמשפחה המסורתית הרב דורית , המשפחה המודרנית היא חד דורית במובן זה שהיא כוללת את בני הזוג ולכל היותר גם את צאצאיהם הקטינים בלבד . מתפתחת תופעה של משקי בית של איש אחד , ושל משפחות חד הוריות המטופלות בילדים ובייחוד כאלה שבראשן אישה , האם . יש ירידה בשיעור הנישואין ועלייה בשיעור הגירושין ובמספר האנשים הנשואים החיים בנפרד . יש ירידה בשיעור הילודה ומתערערת ההנחה שהייתה מקובלת שילדים נולדים רק במסגרת הנישואין . בקרב הצעירים , האב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה