פרק שמיני משפחה וביטחון סוציאלי: מחלוקת תפקידים מסורתית לחלוקה חדשה

. 1 מבנה המשפחה והמשטר הכלכלי הנוהג : יחסי גומלין 559 . 2 מבנה המשפחה ומערכת הביטחון הסוציאלי : יחסי גומלין 562 . 3 משפחה וביטחון סוציאלי : מבנה וחלוקת תפקידים מסורתית 565 . 4 משפחה וביטחון סוציאלי : הסיכון החברתי 568 . 5 משפחה וביטחון סוציאלי : מבנה וחלוקת תפקידים חדשה 571 . 6 מבנה וחלוקת תפקידים חדשה : השלכות השינוי 575 א . השלכות השינוי : כפיית דפוס עבודה גברי 575 ב . השלכות השינוי : פיתוח דפוסי עבודה מיוחדים 577 ג . השלכות השינוי : הסדרים במישור העבודה והביטחון הסוציאלי 579 . 7 היבטים מגדריים של משפחה וביטחון סוציאלי 580 . 8 הדגם החדשני של מערכת הביטחון הסוציאלי : אמות מידה לעיצובו 583 א . הדגם החדשני : המרת דגם ההטמעה בדגם ההתאמה 584 . 1 דגם ההתאמה : מאפשר שתי קריירות – בעבודה ובמשפחה 586 . 2 דגם ההתאמה : מכבד את חלוקת התפקידים החדשה במשפחה 586 . 3 דגם ההתאמה : מקנה שוויון הזדמנויות לטווח ארוך 586 . 4 דגם ההתאמה : מגשים את תכלית הביטחון הסוציאלי 587 . 5 דגם ההתאמה : מכיר ביצירתיות שבהתרבות ומכבד אותה 587 ב . הדגם החדשני : המרת הפסד השכר בתשלום חלופי לשכר 588 ג . הדגם החדשני : המרת...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה