טרמינל 55

בחירת העורכת | פריז-יפן-ונציה | רחלסוקמן 46-40 . 9-3 | 1 נפרדים שמן'מקד 1932-2015 ן תל אביב 1 שלום מנש ' קה : "מעולם לא קראת' לך קד'שמן " | רחלסוקמן ן 73-39 . 01-11 [ אנגלית ] 1 נפרדים מקדישמן | 201 1-5 932 תל אביב פרידה ממנשה קדישמן | דןמ"רון 13-12 | | תערוכות | ונציה | רדי מ '' ד והארכיאולוגיה של הידע : ציבי גבע והניתן הישראלי כמקרה מנחן | צופיה דקל כספי 14-17 | ן מוזיאונים | באושימה » , פן | שמים פתוחים : אמבות עכשווית בנ ^ ושימה , אי המוזיאונים ביפן | עליזה בצלאל 18-21 | ןמוז'אונים | נאושימה , יפן | לראות את מונה ברגליים יחפות עליזה בצלאל 24-22 | | תערוכות ] ונציה ן האדום , הכחול והיוסה : ארבע תערוכות נבחרות בביאנלה ה 56 בוונציה | 2015 , רוניסתר 35-28 | | נפרדים שמן'מקד | 1932-2015 תל אביב | החמור | מנשה קד'שסן 36 |  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21