רשימת בעלי זכויות היוצרים

אנו מודים לבעלי זכויות היוצרים על הרשות להשתמש בפריטים המופיעים בספר זה . We are grateful to the copyright holders who granted their permission to use the items that appear in this book . פרק 1 איור Smith G . 1989 . Politics in Western Europe – A Comparative Analysis , Holmes : 1 & Meier Publishers , New York . Schem in p . 262 . לוח : 1 דרי , . 1994 , ד' מי שולט בשלטון המקומי , המכון הישראלי לדמוקרטיה , הוצאת הקיבוץ המאוחד , תל אביב , עמ' . 45 באישור הוצאת הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לדמוקרטיה . פרק 4 איור : 3 " המבנה הארגונית של המועצה המקומית פרדסיה . " 2011 באדיבות המועצה המקומית פרדסיה . עמ' : 241 מתוך : סל השירותים לתושבי המועצה , אתר המועצה האזורית עמק חפר . באדיבות המועצה האזורית עמק חפר . איורים Dye , Thomas R ., UNDERSTANDING PUBLIC POLICY , : 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 11 th Edition , ) 2005 . Reprinted by permission of Pearson Education , Inc ,. Upper Saddle River , NJ . עמ' : 270 אתר האינטרנט של העיר אשדוד , מוקד . 106 באדיבות עיריית אשדוד . עמ' : 276 " הזמנה למפגש תושבים . "...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה