מקורות

אבו ג'אבר נג'ם , . 2010 , ג' פיתוח הרשויות המקומיות הערביות , אינג'אז , נצרת . אבו ריא , . 1995 , ע' הערבים במועצות האזוריות בישראל , סיכוי , ירושלים . אבו שרקיה , . 2008 , נ' " התרבות הארגונית ברשויות המקומיות הערביות והשפעתה על ניהולן , " בתוך : א' גאנם ופ' עזאיזה ( עורכים , ( האם ניתן לצאת מהמשבר ? השלטון המקומי הערבי בישראל בתחילת המאה ה , 21 כרמל , ירושלים , עמ' . 25-50 אל ג'רבאוי , . 1996 , ע' אי נאוע מן אלסלטה אלמחליה נריד ? איזה סוג של רשות מקומית רוצים ? מרכז המחקרים והסקרים הפלסטינים ( בערבית , ( שכם . אלעזר , ד' וח' קלכהיים ( עורכים . 2001 , ( השלטון המקומי בישראל , המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה , ירושלים . אלקוטב , . 1990 , א' " ההרכב החברתי של העם הפלסטיני , " האנציקלופדיה הפלסטינית , כרך , ו' חלק שני , ביירות ( בערבית , ( עמ' . 409 אל תאג'י דגש , . 2010 , מ' " סוכנים חברתיים מחויבים במדינה שאינה מחויבת , " בתוך : ע' חידר ( עורך , ( קריסת הרשויות המקומיות הערביות : הצעות להבניה מחדש , מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד , ירושלים ותל אביב , עמ' . 127-150 אורבך , . 2010...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה