פערים בתקבולי הממשלה

מאז שנות ה 90 של המאה הקודמת חל גידול יחסי בתמיכת הממשלה ברשויות המקומיות . אם בשנת 1994 הייתה השתתפות הממשלה בתקציב רשות ערבית נמוכה בכ 60 % מהשתתפותה בתקציב של רשות יהודית בעלת אותם מאפיינים , הרי שבשנת 2008 הצטמצם הפער לכ 10 % ( שחור . ( 2009 על אף הירידה במפלס האפליה בהשוואה לשנות ה 90 ( רזין , ( 2002 לא די בכך כדי לצמצם את הפערים בין המיגזרים ( רזין . ( 1999 פערים אלה משתקפים ברמת התשתית והשירותים המוניציפליים . אם הפער בהוצאה לנפש הצטמצם מ 45 % ל 25 % בשנים 1994-2000 הודות לגידול משמעותי במענקי הממשלה , הרי שההכנסות העצמיות עלו , כזכור , רק במעט ( בן בסט ודהן . ( 45 , 30 : 2009 הפער נותר גבוה , והוא בא לידי ביטוי בצורות אחרות של תיקצוב ממשלתי . לדוגמה , ב 2005 סללו ברשויות היהודית פי 2 . 3 יותר כבישים ק"מ ) לנפש ) מאשר אלה שנסללו ברשויות הערביות ; שיעור צריכת המים לגינון ציבורי מסך כל צריכת המים העירונית ברשויות היהודיות היה גבוה פי 3 מאשר ברשויות הערביות ; השטח המשמש למתקני תרבות , פנאי נופש וספורט מסך כל שטח השיפוט של הרשויות היהודיות היה גדול פי 2 מזה שברשויות הערביות ;...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה