המימד הפיסקלי

מידת האוטונומיה הפוליטית והכלכלית של רשות מקומית קובעת את היקף סמכותה בכל האמור בקביעת שיעורי המיסים , סוגיהם , והשימושים בקרקע לשם הגדלת הכנסותיה . בישראל , השלטון המרכזי הוא הקובע את שיעורי הארנונה ואת סוגי המס שהרשויות המקומיות רשאיות להטיל . מס הרכוש נגבה על ידיו , ואת מס השבח ואגרות הבנייה גובים מוסדות התכנון . ברשויות מקומיות חלשות , וזה מצבן של רוב הרשויות המקומיות הערביות , שהכנסותיהן ממיסים , מהיטלים ומאגרות פיתוח הן מוגבלות , והן עצמן תלויות במענקים מהשלטון המרכזי , מצטמצמת כמובן האוטונומיה הפוליטית שלהן . יתר על כן , הואיל ומענקים ותמיכות אלו אינם מחולקים על פי נוסחה ברורה , אלא בעקבות משא ומתן והחלטות אד הוק שמתקבלות בשלטון המרכזי ( רזין , ( 2003 הרי שעקב נגישותם המצומצמת של נציגי רשות מקומית חלשה למקבלי ההחלטות , מצומצמת גם נגישותם למשאבים .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה