מיקומה המרחבי של הרשות

הפריסה הגיאוגרפית הארצית של הרשויות המקומיות הערביות נקבעה לאחר הקמת מדינת ישראל בשנת , 1948 ובמסגרתה נמצאות רוב הרשויות המקומיות הערביות בפריפריה — הגליל , המשולש והנגב . מיקומן מצטרף לשאר הגורמים המבניים התורמים לחולשתן , שהרי ההזדמנויות המצויות בפריפריה פחותות בהשוואה לאלה שבמרכז . המיקום והפריסה המרחביים של היישובים הערביים בפריפריה תרמו לגיבושה וליישומה של מדיניות פיזור האוכלוסייה היהודית בה , ולארגון מחדש של המרחב — הקמת יישובים יהודיים חדשים , קיטוע הרצף הטריטוריאלי בין הרשויות המקומיות הערביות , ריכוז האוכלוסייה הערבית הבדווית במספר יישובים מתוכננים על שטח מצומצם , והבטחת שליטה תכנונית , מינהלית ואתנו לאומית יהודית באזורי הפריפריה . לבד מן השיקולים הטריטוריאליים שהניעו החלטות אלו של הממסד הישראלי , היו גם שיקולים של בלימת התפתחותן של מגמות אירידנטה בקרב האוכלוסייה הערבית , כלומר , תביעות לסיפוח האוכלוסייה והטריטוריה למדינה שכנה ( בשיר . ( 2004 על רקע זה עוצבה המדיניות התכנונית המרחבית של ישראל , שבמסגרתה נקטע ריכוז של רוב ערבי באזורי הפריפריה באמצעות הקמת יישובים יהודיים חדשים ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה