המימד הטריטוריאלי

זהו אחד הממדים הפונקציונליים , המבניים והסמליים שבעטיו נקלעות רשויות מקומיות ערביות למצב משברי . הוא משפיע על עיצוב דפוסי ההתנהגות של ראשי הרשויות המקומיות ועובדיהן ועל השיח הציבורי בהן . המשתנים העיקריים בו הם מיקומן המרחבי של הרשויות המקומיות ושטחן , כביטוי ממשי לקביעת גבולותיהן .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה