מועצות אזוריות ערביות

עם הסוג השלישי של שלטון מקומי נמנות המועצות האזוריות הערביות , המשרתות כ 8 . 4 % מסך כל האוכלוסייה הערבית . הן נבדלות מן המועצות האזוריות היהודיות העשירות במדינה במאפייניהן הטריטוריאליים . בתחומי השיפוט שלהן נכלל לרוב תחום התכנון של היישובים שהן משרתות , אך בדרך כלל לא קיים רצף טריטוריאלי בין יישובי המועצה האזורית , והשטחים המיועדים בהם ליצירת הכנסות ולהגדלת המשאבים הכלכליים הם זניחים . השוואה בין המועצה האזורית עמק הירדן למועצה האזורית בוסתאן אלמרג , ' או בין המועצה האזורית אבו בסמה למועצה האזורית בני שמעון , הנמצאות באותם אזורים גיאוגרפיים , מציגה את הפערים בכל האמור בהכנסות ובהוצאות לנפש ( למ . ( 2011 "ס התפיסה הטריטוריאלית והיתרונות הגודל , שהינחו את הקמתן של המועצות האזוריות היהודיות , שתכליתה הייתה הבטחת שליטה ונוכחות יהודית בשטח ואספקת שירותים מוניציפליים בעיקר ליישובים החקלאיים , הקטנים והפזורים בהם , אינם רלבנטיים להקמת המועצות האזוריות הערביות . נכללים בהן פחות יישובים , שטחן דליל , ורק שטח ייעודי קטן מוקצה , כאמור , לפעילות כלכלית . מועצות אזוריות , עיריות ומועצות מקומיות ש...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה