מאפיינים דמוגרפיים

תיפקודן של הרשויות המקומיות הערביות מושפע רבות מהתכונות הדמוגרפיות של האוכלוסייה המתגוררת בהן . האוכלוסייה הערבית היא צעירה , ומתאפיינת בחציון גיל של כ 20 שנה , הגירה מועטה , ושיעור ריבוי טבעי גבוה יחסית ( חליחל . ( 2005 משום כך , גם גבוהה התלות שלה בשירותי החינוך והקהילה המיועדים לקבוצות גיל צעירות , כגון חטיבה צעירה עד חטיבה תיכונה , שעל הרשות המקומית לספק . עוד גורם המעמיק את התלות הוא מספר המפרנסים הקטן במשק הבית הגדל , ושיעור ההשתתפות הנמוך בכוח העבודה ( שיעור התלות הוא תולדה של מספר מפרנסים למשק בית . ( ענפי התעסוקה האופייניים לאוכלוסייה הערבית בישראל הם מקצועות הצווארון הכחול , שבהם לא נדרשת השכלה גבוהה , וההכנסה בצדם נמוכה יחסית . שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב כלל האוכלוסייה הערבית הוא נמוך , ועומד על כ 42 % מכוח העבודה הפוטנציאלי ( כלומר אנשים שגילם מעל 15 שנים , ( לעומת 59 % בקרב האוכלוסייה היהודית ח' ) מאיסי . ( 2011 ממוצע הפריון הגולמי לאישה ערבייה עומד על 4 . 2 ילדים , לעומת 2 . 2 ילדים לאישה יהודייה ( למ . ( 2008 "ס למאפיינים החברתיים דמוגרפיים והכלכליים האלה יש השלכו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה