הגורמים העיקריים המשפיעים על התפתחותן ועל תיפקודן של הרשויות המקומיות הערביות

הרשויות המקומיות הערביות התפתחו בצלם של כמה גורמים : שסע אתנו לאומי עמוק בין ערבים לבין יהודים , מתח בינן לבין השלטון המרכזי , ותהליך גידול אוכלוסייה מואץ . התפתחותן מושפעת מהקשרים חברתיים פוליטיים , מבניים , מרחביים וחברתיים כלכליים , וכן ממתחים פנימיים וחיצוניים בהן . הגבולות בין סוגיות לאומיות לבין סוגיות אזרחיות , אשר משפיעים על גיבוש הנרטיב והשיח של הרשויות המקומיות הערביות ותושביהן כלפי השלטון המרכזי , עדיין עמומים . הרוב היהודי מממש את חזון המדינה היהודית , ופועל לשמר את צביונה . כך נקבעות מפת תחומי השיפוט של הרשויות המקומיות וחלוקת משאבי התכנון והשליטה במרחב הציבורי , וניתנת עדיפות לרשויות וליישובים היהודיים . צעדים אלה לא רק באו על חשבון יישובים ערביים , אלא אף תרמו לאפלייתם של אזרחים ערבים ולהדרתם מן המרחב הציבורי . המאבק הגיאו פוליטי והשסע הלאומי בין המיעוט הערבי לבין הרוב היהודי השפיעו איפוא במישרין על ההתפתחות הייחודית של הרשויות המקומיות הערביות ועל תיפקודן . מדיניות הביזור של השלטון המרכזי הכריעה את טיב היחסים השלטוניים ברמות השונות , והנציחה את כפיפותן של הרשויות המקו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה