מקורות

אורבך , גדליה , . 2004 " ניהול ומינהל בשלטון המקומי , " יסודות השלטון המקומי , האוניברסיטה הפתוחה , רעננה . איגוד החברות העירוניות . 2011 כלכליות , מגזין איגוד החברות העירוניות בישראל , גיליון מס' , 1 פברואר . 2011 אלתרמן , רחל , . 1989 נקודות תורפה במערכת התכנון והבנייה ודרכים לשפרן , המרכז לחקר העיר והאזור , הטכניון , חיפה . אמרני , שוקי , . 2007 " פיתוח ושיקום מרכזי ערים בישראל — חזון , מציאות ומעשה , " בתוך : ערן רזין ( עורך , ( החייאת מרכזי ערים ופיתוח מוקדי מסחר ברשויות המקומיות , מחקרי פלורסהיימר האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת תל אביב — בית ספר לממשל ולמדיניות , עמ' . 51-62 אפלבום , לביאה ואנה חזן , . 2005 שיתוף פעולה בין רשויות מקומיות קטנות — לקחים לישראל , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות . אפרתי , יעקב , ערן רזין ועדי ברנדר , . 2004 רפורמה בשלטון המקומי : ביזור לראויים ואבזור לנחשלים , המכון הישראלי לדמוקרטיה , ירושלים . בורוכוב , אליהו , . 2002 " מגמות שינוי בדפוסי המסחר הקמעוני , " בתוך : אליהו בורוכוב ( עורך , ( מחקרים בכלכלה עירונית , תיכנון ומדיניות קרקע , הוצאת ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה