לוח ‭:4‬ ההכנסות מגביית מיסים בשנים ‭2009-2004‬ (באלפי ‭(ח"ש‬