פערים ואי־שוויון בין הרשויות המקומיות בישראל

אי השוויון בין הרשויות המקומיות בישראל בולט בתחומים חשובים כמו ניצול משאבי קרקע , תכנון ובנייה , איכות הסביבה , ההכנסות העצמיות , הוצאות הרשויות על שירותים , 231 בלנק . 2004 232 רזין וחזן . 2006 233 בלנק . 2004 234 שם . 235 שם . 236 שם . ופיתוח מוניציפלי . הפערים בחוסן התקציבי של הרשויות המקומיות נובעים מגורמים מגוונים , והם באים לידי ביטוי בהוצאות ובהכנסות הרשויות המקומיות . על צד ההכנסות משפיעים הרמה הכלכלית של האוכלוסייה ואיכות השירות ( שניהם משפיעים גם על שיעור גביית המסים המקומיים . ( נוסף על שני הגורמים הללו , גם למדיניות הממשלה בכל האמור בהקצאת מענקים והשתתפויות יש השפעה על הפערים בין הרשויות . על צד ההוצאות משפיעים גודל הרשות , הרמה הכלכלית של אוכלוסייתה , צפיפות האוכלוסייה , איכות הניהול , גובה הכנסותיה , וגם מיקום הרשות ( אם כי במידה פחותה . ( חלק ניכר מהפערים בהכנסות הרשויות המקומיות נובע מש וֹ נ וּ ת גדולה בגובה ההכנסות ממיסים , מהיטלים ומאגרות על נכסים שאינם משמשים למגורים . מאז שנת 2000 קובעת הכנסת מדי שנה את שיעור העלאת הארנונה המותר ( המרבי והמזערי ) לפי סוג הנכס והשימו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה