מבנה התקציב הבלתי־רגיל (תב"ר)

בסעיף ) א 213 א ) לפקודת העיריות מוגדר התקציב הבלתי רגיל כ"תקציב של עירייה המיועד לפעולה חד פעמית או לתחום פעילות מסוים , הכולל אומדן תקבולים ( הכנסות ) ותשלומים לאותה פעולה או לאותו תחום פעילות , וכספים שיועדו על פי דין למטרות שאינן תקציב רגיל . " התב"ר מיועד לתוכניות פיתוח ולמימון מיוחד של פרויקטים , ולשם מימונם לוקחת בדרך כלל הרשות הלוואות . תקציב זה משקף את ההשקעות בבניית מבני ציבור , בעיקר מוסדות חינוך , וכן הקמת תשתיות ורכישת ציוד כבד . בסעיף ההכנסות בו נכללים גם התמורה ממכירת רכוש , וכן סכומים שנגבו עקב היטל השבחה , אגרות שונות , וגם היטלים לעבודות פיתוח . בניגוד לתקציב הרגיל , התב"ר יכול להיות רב שנתי , ובסעיף 16 לתקנות הרשויות המקומיות ( הכנת התקציב , ( "א-1971התשל נקבע , כי התקציב יוכן לכל פעולה בנפרד על גבי טופס המיועד לכך . בסעיף 18 נקבע : " אומדן התשלומים בתקציב לכל פעולה לא יעלה על אומדן התקבולים המיועדים לאותה פעולה . " כלומר , לכל פרויקט תב"ר נפרד משלו , והוא כולל את אומדן ההשקעות בפעולות פיתוח , בדרך כלל להשקעות עתידיות . 117 רזין . 27 : 2002 118 רזין ; 2002 סדן סמט . ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה