הרכב ההוצאות

מסגרת ההוצאות בתקציב הרשויות המקומיות נקבעת לאור אומדן ההוצאות הצפויות בשנת התקציב ונוכח יעדי המדיניות שקבע ראש הרשות . מרכיבי ההוצאות , בדומה לסעיפי ההכנסות , מחולקים לפרקים ולסעיפים המאפשרים את זיהוי ייעוד ההוצאה הכספית והדרך שבה הוצאה . מעורבות הממשלה בהוצאות הרשויות המקומיות היא רחבה , והיא 112 מעלות . 2011 113 בן אליא . 2004 114 בן אליא . 2004 מורגשת בעיקר בהגבלות המוטלות על היקף כוח האדם שמעסיקות הרשויות המקומיות ועל תנאי השכר של עובדיהן . קיימות גם מגבלות נוספות , אם כי חמורות פחות , החלות על הוצאות שאינן מתוקצבות ומאושרות בתקציב , כמו למשל תמיכה במוסדות ציבור . מרכיבי ההוצאות כוללים גם תשלומי העברה לזכאים שונים , ביניהם נזקקים לשירותי הרווחה , וכן את הוצאות הרשות לשם תמיכה בתאגידים הפועלים בתחומה והעברות לאיגודי ערים . סך כל ההוצאות בתקציב הרגיל של הרשויות המקומיות נכון לשנת 2010 היה 44 , 142 מיליוני ש"ח . זאת ועוד , ניתן ללמוד מאופי ההוצאה על סדרי עדיפויות במדיניות הרשות המקומית על החלטותיה בדבר פיתוח שירות זה או אחר , וגם על מצבה הפיננסי . דוגמה להשתקפות המצב הפיננסי בתקציב ה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה