מילוות

כאמור , הרשויות המקומיות מחויבות להגיש תקציב מאוזן , כך שסך כל ההוצאות של הרשות המקומית לא יעלה על סך כל הכנסותיה . מאחר שברוב פעולות הפיתוח נדרשת הוצאה מיידית בסכומים גדולים , בעוד זרם ההכנסות של הרשות מתפרס בדרך כלל על פני מספר שנים , נוהגות הרשויות המקומיות להסתייע במימון בנקאי לשם ביצוע פעולות הפיתוח . למעשה , חלק גדול מפעולותיהן של הרשויות המקומיות ( כמו פעולות פיתוח ) ממומן באמצעות הלוואות , בדרך כלל מהבנקים , אך לעיתים גם מחברות ביטוח או ממוסדות כספיים אחרים . מילוות מעטים מוענקים מתקציב המדינה . המילוות הם המקור היחיד שאינו הכנסה סופית , ויש צורך להחזירם בבוא הזמן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה . כל פרעון המילוות נכלל בתקציב הרגיל . בחשבונאות בכלל וברשויות המקומיות בפרט מבחינים בין אשראי לטווח קצר ובין אשראי לטווח ארוך . לגבי שני הסוגים חייבות הרשויות המקומיות לקבל את אישורו של שר הפנים , ולעיתים גם את אישורו של שר האוצר . אשראי לטווח קצר מאפשר לרשויות המקומיות מימון הוצאות עד למועד קבלת המענקים הממשלתיים ( מעין הלוואת גישור , ( ולפני קבלת ההלוואה מן הסוג הזה חייבות הרשויות המקומיות...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה