לוח ‭:2‬ מענקי איזון בשנים ‭2010-2002‬ (במיליוני ‭(ח"ש‬