הכנסות עצמיות

מרכיב ההכנסות העצמיות כולל את כל ההכנסות שהרשות המקומית גובה בעצמה ישירות מהתושבים , מבעלי העסקים והנכסים שבתחומה , ובמקרים מסוימים ממקבלי שירותים של המבקרים בה . פרט לארנונה הכללית , שהיא מקור ההכנסה העיקרי שלהן , רשאיות הרשויות המקומיות להטיל ולגבות אגרות והיטלים למיניהם ודמי שירותים — למשל , אגרת מים , אגרת ביוב , היטל השבחה , דמי שימוש בנכסים , קנסות , דמי שכירות וכדומה . התעריף לכל אחד ממקורות ההכנסה נקבע על ידי מועצת הרשות המקומית , והוא מעוגן בחוקי העזר שמחוקקת הרשות המקומית . תוקפם של חוקי העזר מותנה באישור שר הפנים , והוא רשאי לשנות או לפסול את החוק . חלקם של מקורות אלה נקבע על ידי שרי הממשלה באמצעות תקנות , ושיעורם אחיד בכל הרשויות המקומיות . להלן פירוט ההכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות . 69 למעט רשויות שאינן מקבלות מענק זה ; נכון לשנת 21 — 2007-2008 רשויות . 70 לשכה מרכזית לסטטיסטיקה . 2010 71 אגרה היא תשלום שהרשויות המקומיות או הממשלה גובות מן האזרחים בעבור שירותים מסוימים ; היטל הוא מס מיוחד שמוטל על האזרחים . 72 במקרים מסוימים נקבע דירוג של רשויות , למשל לגבי אגרות בגין...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה