מבנה התקציב הרגיל

מקור הנתונים : משרד הפנים 2011 התקציב הרגיל חל על כל הפעולות השוטפות של הרשות המקומית , ובמסגרתו מוסדר מימון ההוצאות הנחוצות לשם מתן השירותים המוניציפליים . אך לא כל הכנסות הרשות מיועדות למטרה זו , וחלקן מופרש למימון השקעות כגון פיתוח תשתית , בניית מוסדות ורכישות שונות . התפלגות ההכנסות ברשות המקומית מלמדת גם על מידת עצמאותה התקציבית ומשליכה עליהן , שכן — ככל שהמשקל היחסי של ההכנסות העצמיות מתוך כלל ההכנסות גבוה יותר , כך נזקקת הרשות המקומית פחות לתמיכה כספית של השלטון המרכזי ; גובר החופש שלה לקבוע את סוג המיסים שהיא גובה מתושביה ואת שיעורם , וכן לקבל הלוואות . למעשה , יש חוקרים הסבורים , כי את כלל ההכנסה העצמית של הרשות היא רשאית להקצות לפי שיקול דעתה . מנגד , עצמאות הרשות בנוגע להוצאת כספים מצטמצמת כשמדובר בהוצאת כספים שמקורם בממשלה : ככל שנלו וֹ ת להעברתם של כספים אלה הוראות והנחיות מפורטות , כך מצטמצם שיקול הדעת של הרשות . גורם נוסף המשפיע במובן זה הוא האופן שבו נקבע סכום ההשתתפות הממשלתית בתקציב הרשות : ככל שהסכום שנקבע נתון לשיקול הדעת של פקידי הממשלה , כך מצטמצמת עצמאותה של הרשו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה