תקציב הרשויות המקומיות

תקציב הרשות המקומית הוא המסגרת הכלכלית לפעילותה , והוא גם כלי לניהול הרשות המקומית על פי מטרות ויעדים . מעיון בתקציב ניתן ללמוד על מבנה הרשות המקומית , מה מספר העובדים בה , מה הם תפקידיה , וכיצד היא מבצעת אותם . תקציב הרשות הוא הצהרת כוונות לגבי תוכניות עבודה מתוכננות שלה לשנת התקציב המוצהרת , תוך 49 סדן סמט . 2009 50 בלנק . 2004 51 החוק קובע את ההנחות שניתנות לקבוצות אוכלוסייה חלשות , כגון משפחות שבהן ההכנסה לנפש נמוכה ( החישוב בעניין זה מבוסס על גובה ההכנסה ומספר הנפשות , ( מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה מן המוסד לביטוח לאומי , קשישים , חולים ונכים , משפחות חד הוריות וכדומה . 52 בלנק . 271 : 2004 שמירה על איזון בין הכנסותיה לבין הוצאותיה , כך שסך כל ההוצאות לא יעלה על סך כל ההכנסות . תקציב הרשות המקומית , וכך גם הדוחות הכספיים הרבעוניים שלה , נערכים במתכונת אחידה שנקבעה על פי הנחיות משרד הפנים , במטרה להקל על משרדי הממשלה , ומשרד הפנים בראשם , את מלאכת הפיקוח והבקרה על פעילותן של הרשויות המקומיות . תקציב הרשות המקומית הוא בגדר מסגרת מחייבת , המפורטת על פי סעיפי משנה , לגבי כל פעולה שמבצעת ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה