שיתוף פעולה בפיתוח כלכלי מול תחרות

מבלי להפחית מחשיבותו של הדיון סביב המדיניות הקרקעית והשלכותיה על חלוקת העושר בין מיגזרי אוכלוסייה שונים , יש להדגיש כי הצטמצמות התמיכה הכספית של השלטון המרכזי במהלך שנות ה 80 של המאה ה , 20 ועקב כך התגברות הצורך של הרשויות המקומיות למצוא מקורות מימון נוספים , יצרו , מצד אחד , יחסי תחרות בין הרשויות המקומיות , ומצד אחר , שיתופי פעולה בין רשויות . הניסיונות ליצור שיתוף פעולה בין רשויות מסוימות נוצרו על רקע הצורך לאגם משאבים , ליצור יתרונות לגודל , ולייעל את אספקת השירותים שלא ניתן לספקם באמצעות גורמים חיצוניים לרשות . דוגמאות לשיתוף פעולה מעין זה ניתן לראות בפיתוח אזורי תעשייה משותפים , וכן בתחומי החינוך , ההשכלה הגבוהה , הביוב , פינוי הפסולת ואיכות הסביבה . מנגד , העלייה החדה במשקל ההכנסות העצמיות מתוך סך כל ההכנסות של הרשויות המקומיות דירבנה את התפתחות יחסי התחרות בקרב הרשויות המקומיות , יחסים המל וּ וים בקונפליקטים רבים , בעיקר על רקע דרישות להוגנ וּ ת בחלוקת המשאבים , שהבולט ביניהם הוא משאב הקרקע . סכסוכי גבולות מוניציפליים בין רשויות מקומיות סמוכות החריפו עוד יותר בתחילת שנות ה 9...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה