מקורות

אוגדן למנכ"ל ברשות המקומית , סוגיות מנכ"ליות אופייניות http : // www . moin . gov . il / Publications / Mafamim 2413 . pdf אורבך , . 2004 , ג' " ניהול ומנהל בשלטון המקומי , " יסודות השלטון המקומי , האוניברסיטה הפתוחה , תל אביב . אייזנקנג-קנה , . 2004 , פ' " ממשל , פוליטיקה ושלטון מקומי , " יסודות השלטון המקומי , האוניברסיטה הפתוחה , תל אביב . בארי , 2009 , א' א . ביצועי השלטון המקומי בישראל : ניתוח עמדות תושבים והערכת מצב לאומית ( נייר עמדה מס' , ( 1 המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית והמרכז לניהול ומדיניות ציבורית בית הספר למדעי המדינה , אוניברסיטת חיפה . בארי , 2009 , א' ב . הבראת רשויות מקומיות כושלות בישראל : מבט משווה לאור הניסיון האנגלי , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות , ירושלים . בארי , . 2011 , א' עקרונות לניהול תהליך הבראה רב תחומית ברשויות המקומיות , המנהל לשלטון מקומי , משרד הפנים . בארי , . 2012 , א' " הקשר שבין תפיסת משבר מוניציפלי והתמודדות השלטון המרכזי עימו , " מקבץ מקומי — ביטאון איגוד המזכירים והמנכלי"ם ברשויות המקומיות , עמ' . 9-12 http : // poli . haifa . ac . il /~ itai...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה