מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור

תפקידו המרכזי של מבקר הפנים והממונה על תלונות הציבור הוא לבדוק אם פעולות הרשות המקומית נעשו כדין , תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון . בשל רגישות התפקיד ( כפיפות ישירה של המבקר לגוף ולאישים שהוא מבקר , ( מעמדו העצמאי של המבקר מובטח בחוק . כל הדרגים מחויבים למסור למבקר מידע ומסמכים , לאפשר לו גישה למאגרי מידע הנחוצים לפעולת הביקורת , ולהשתתף בישיבות , על פי דרישתו . אחת לשנה לפחות מגיש המבקר לראש הרשות דוח על ממצאי הביקורת . העתק מוגש לוועדה לענייני ביקורת . מן הראוי שהביקורת תתמקד בתהליכים רחבים ( ולא בתחום נקודתי , ( תחתור לממצאים משמעותיים , תגבש המלצות מאוזנות ובנות יישום , כל זאת תוך שיתוף פעולה עם הגורמים המבוקרים . בכך תשמש הביקורת כלי ניהולי אפקטיבי בידי הנהלת הרשות המקומית . ראש הרשות והוועדה מגיבים בפני המועצה על ממצאי הדוח . במסגרת תפקידו כנציב תלונות הציבור מטפל מבקר הפנים בתלונות שהוגשו כנגד גופים , עובדים ונושאי משרה ברשות המקומית . הטיפול כולל בירור של מהות התלונה , יידוע הנילון והממונה עליו , דרישת תגובה מהנילון , ואם התלונה מוצדקת — יידוע המתלונן , הניל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה