יועץ משפטי

בתוקף תפקידו כתובע פלילי משמש היועץ המשפטי ברשות המקומית כבא כוח של היועץ המשפטי לממשלה . הוא פועל מכוח הנחיותיו של האחרון ומתוך שיקול דעת מקצועי עצמאי , באופן בלתי תלוי לחלוטין ברשות המקומית . היועץ המשפטי של הרשות המקומית חיוני לשמירה על תיפקודה החוקי ועל ניהולה התקין של הרשות המקומית . תפקידו המורכב כולל ייצוג של הרשות המקומית , ייעוץ לרשות המקומית וייעוץ לבכיריה , וכן ייצוג של החוק והאינטרס הציבורי . לניהול החוקי והתקין של הרשות המקומית יש השפעה על מידת האמון של התושבים בה ועל הנכונות להישמע לה . לצורך ביצוע תפקידו מוזמן היועץ המשפטי לגופים ולפורומים רבים שבהם ניתנת לו הזכות להשמיע את חוות דעתו המקצועית . כמו כן , התקשרות של הרשות המקומית בחוזים והחלטות המצריכות את אישור המועצה טעונות קבלת חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי . התפקידים והסמכויות של היועץ המשפטי כוללים : מתן ייעוץ משפטי וחוות דעת משפטיות לרשות , לגופים השונים ולבעלי התפקידים בה ; ניסוח מסמכים משפטיים , כגון צווי מיסים , הצעות לחוקי עזר , חוזים ותביעות משפטיות ; ייצוג הרשות בפני מוסדות , משרדי הממשלה וגופים ממלכתיים , ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה