גזבר

החוק מטיל על הגזבר את האחריות לביטחון קופת הּ של הרשות המקומית , להכנת הצעת התקציב , ולשמירה על מסגרת התקציב השנתית . לגזבר , כקברניט כלכלי של הרשות , זכות חתימה על כל חוזה , כתב התחייבות , פקודת תשלום או התחייבות כספית מטעם הרשות . הגזבר חייב להיות נוכח בישיבות המועצה , בישיבות ועדת הכספים וועדת המכרזים , ויש לו זכות להשמיע את דעתו לפני כל קבלת החלטה שיש לה השלכה תקציבית . עם תפקידיו וסמכויותיו של הגזבר נמנים : גיבוש המדיניות הכלכלית המוניציפלית ( ראו דוגמה לעבודתו של הגזבר בהמשך סעיף זה (; תכנון התקציב השנתי ; מתן ייעוץ כלכלי לרשות המקומית ; אבטחת המשאבים ואיזון תקציבי ; ניהול מערכת החשבונות של הרשות ועריכת מעקב תקציבי ; הגשת דוחות חודשיים , רבעוניים , חצי שנתיים ושנתיים לגופים שונים ברשות המקומית , במשרד הפנים ובמשרד האוצר ; פיתוח כלכלי , חשיבה יזמית , והפרטת שירותים שתפקידם להגדיל את ההכנסות העצמיות של הרשות המקומית . עדות מהשטח לעבודת הגזבר : תוכנית עבודה מקושרת תקציב מאפייני תוכנית העבודה מספר מאפיינים היוו את הבסיס לכתיבת תוכנית העבודה שלהלן : . 1 חשיבה תוצאתית — ] כל [ יחידה ] ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה