15. תאגידי מים וביוב

חוק המים שנחקק ב 1959 מסדיר את ניהולם של מקורות המים , שימורם , הקצאתם לשימוש וקביעת מחירם . החוק תוקן לאורך השנים , ובמאי 2006 נערכה בו רפורמת סמכויות מהותית : הוקמו הרשות ממשלתית למים ולביוב והמועצה העומדת בראשה . לחקיקה זו מצטרפים חוק תאגידי מים וביוב ( נחקק בשנת , ( 2001 חוק הפיקוח על קידוחי מים וחוק מדידת מים , וכן חקיקת משנה ( כללים ותקנות , ( שמטרתם הסדרת משק המים תוך שימת דגש בשימוש במים וניהולם . חוק תאגידי מים וביוב נחקק בשנת . 2001 מאז ועד היום הוכנסו בו מספר שינויים . מטרותיו העיקריות של החוק הן הבטחת רמת שירות , איכות ואמינות נאותים לצרכנים , במחירים סבירים ובלא אפליה , הבטחת ייעוד ההכנסות ממתן שירותי מים וביוב להשקעות בתחום זה , וניהול עסקי , מקצועי ויעיל של משק המים והביוב העירוני . בתוך כך מושם דגש בשיפור התשתיות והקטנת שיעורי פחת המים במיגזר העירוני . לשם השגת מטרות החוק הוסמכו הרשויות המקומיות להקים חברות לשירות ציבורי , שתפקידן העיקרי יהיה לתת שירותי מים וביוב בתחומיהן . על החברות יוטלו חובות לענין מתן השירותים , באיכות נאותה לכלל התושבים בלא אפליה , הן תוסמכנה לגבו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה