14. חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, חוק שירותי הכבאות

ב 8 . 8 . 2012 פורסם ברשומות חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה , התשע . "ב-2012 עיקר החידוש והשינוי בחוק הוא העברת האחריות והשליטה במערך הכיבוי וההצלה מהרשות המקומית לרשות ארצית שבאחריותו של משרד לביטחון הפנים . החוק קובע , בין היתר , כי הרשות הארצית לכבאות והצלה תכ וּ נן 6 חודשים מיום פרסום החוק , דהיינו ב . 8 . 2 . 2013 ביום כינון הרשות בוטל חוק שירותי הכבאות , התשי . "ט-1959 החוק החדש שינה את דרך העסקתם של הכבאים , והם הפכו להיות עובדי מדינה . נוסף על כך הוענקו להם סמכויות מיוחדות במצבי חירום , ולרשות הארצית הוקנו סמכויות להקים צוותי כיבוי ייעודיים , ולנייד כוחות כיבוי והצלה בארץ ומחוצה לה . במסגרת החוק החדש נקבעו הוראות מעבר , אשר יקלו על ההסתגלות לשינויים עקב ביטול החוק הקודם והפעלת החוק החדש . בכלל זה נקבעו הוראות בדבר העברת נכסי איגודי הערים ומערכי הכיבוי המקומיים שהיו בבעלות העירייה לבעלות המדינה . כמו כן נקבעו הוראות מעבר הנוגעות להסדרת מעמדם של העובדים , שכאמור על פי החוק הקודם היו עובדי איגודי הערים , ולפי החוק החדש הם עובדי הרשות החדשה , כלומר עובדי מדינה . 291 העבירות לפי סע...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה