13. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

תפקיד חשוב נוסף של הרשות המקומית הוא רישוי והסדרת פעולתם של עסקים , שלשם הפעלתם נחוץ רשיון , בתחומה . החוק , כפי שיפורט , נועד להבטיח , בין השאר , מטרות שונות , ובהן שמירה על איכות הסביבה , הבטחת קיומם של תקני בטיחות וביטחון , שמירה על בריאות הציבור , ומטרות נוספות . חוק רישוי עסקים קובע ביסודו , כי עסק לא יפעל ללא קבלת היתר מרשות הרישוי . סעיף 1 לחוק קובע את סמכות שר הפנים להסדיר בצווים את העסקים טעוני הרישוי לצורך הבטחת מטרות שעיקרן שלום הציבור ורווחת הציבור והסביבה . עם זאת , היות שרישוי העסקים נוגע בתחומיהם של משרדי ממשלה שונים , נקבעה בסעיף 1 חובת היוועצות של שר הפנים עם השרים הנוגעים בדבר לפני התקנת הצווים . כמו כן , החוק קובע סמכות של השרים להתקין תקנות לרישוי בעניינים הנוגעים למשרדם . בהתאם למתחייב בהוראות החוק התקין שר הפנים את צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי , ( התשנ , "ה-1995 שהחליף את הצווים הקודמים , ואשר מפרט , בין השאר , את סוגי העסקים המחויבים ברישוי וכן את מטרות הרישוי עבור כל עסק . מעת לעת , בנוסף לצו , מתקין השר גם תקנות שונות שתכליתן לפרט את הוראות החוק , ולהתאימ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה