הליך התכנון, רישוי, הקלות, עונשין, הפקעות והיטלים

חוק התכנון והבנייה מפרט את הליך התכנון : הודעה על הכנת התוכנית לבקשת מגישיה וקביעת היתרים בתקופת הביניים עד אישורה ( סעיפים 77-78 לחוק , ( חובת צירוף ת שׂ ריט ומסמכים נוספים ( סעיפים , ( 83-84 הפקדת התוכנית ( סעיפים 85 ו , ( 88 ופרסום 280 סעיפים 129-131 לחוק התכנון והבנייה , התשכ . 1965-ה" 281 סעיפים 57 , 49 ו 63 לחוק התכנון והבנייה , התשכ . 1965-ה" 282 סעיף 83 לחוק התכנון והבנייה , התשכ . "ה-1965 283 היתרים אלו הם לשימוש בקרקע או לבנייה , והם היתרים זמניים , עד להפקדת התוכנית , דחייתה או ביטול ההיתרים . ההפקדה ( סעיפים . ( 89-93 לאחר מכן , תוך חודשיים מפרסומה , ניתן לעיין בתוכנית המופקדת ( סעיף , ( 96 ולהגיש התנגדות לנאמר בה , כאשר ההתנגדות מנומקת ונתמכת בתצהיר המאמת את העובדות ( סעיפים 102 , 100 ו . ( א 103 החוק מסדיר את פומביות הדיון בהתנגדות , את הזמנת מגיש ההתנגדות ומגיש התוכנית לדיון , ואת הפורום הדן בה ( סעיפים . ( 105-107 לאחר שמיעת ההתנגדויות יחליט הפורום הקובע אם לאשר את התוכנית ( סעיף , ( 108 ועל החלטתו ניתן לערער בפני הפורום הגבוה יותר במידרג : על החלטות ועדה מקומית מערע...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה