מוסדות התכנון

מוסדות התכנון מתחלקים ל 3 רמות : המועצה הארצית , הוועדה המחוזית והוועדה המקומית , נוסף על ועדות פרטניות לנושאים מיוחדים , כמו למשל ועדת הערר . 272 " פתיחה בהליך של חיוב אישי של נושא משרה ברשות מקומית נוכח ממצאי חקירה פלילית" — הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ( 90 . 007 ) 8 . 2000 ( התשס . ( א" 273 " נוהל לחיוב אישי של נושאי משרה ברשות מקומית , " חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1 / 2009 . ( 6 . 1 . 2009 ) נדלה ב http : // www . moin . gov . il / ChozreiMancal / 200901 _ 02 . pdf : 2 . 5 . 2012 המועצה הארצית יושבת בירושלים , מייעצת לממשלה לגבי ביצוע החוק , דנה בתוכניות ארציות , ומשמשת כערכאת ערעור . היא ממונה ל 5 שנים , ומורכבת מ 32 חברים : שר הפנים מכהן כיו"ר , 11 חברי הממשלה או נציגיהם , מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים , נציג שר השיכון , מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים , 10 נציגי הרשויות המקומיות ו 7 נציגי גופים ציבוריים לפי הגדרת החוק . המועצה הוועדה המחוזית אחראית לתכנון במחוז , והיא מורכבת מ 18 חברים : הממונה על המחוז מכהן כיו"ר , 8 נציגי ממשלה , נציג רשות מקרקעי ישראל , מתכנן המחוז , 5...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה