כהונת הוועדות וסדרי עבודתן

משך כהונת הוועדות הוא כמשך כהונת המועצה , אלא אם כן החליטה המועצה לבטלן , ובסמכותה להחליף את חבריה בוועדה . כהונת חבר מועצה בוועדה תיפסק אם חדל להיות חבר מועצה או בהתפטרותו באמצעות מכתב שיימסר לראש הרשות . בסמכות הוועדה להקים ועדות משנה בתחום אחריותה . הוועדה רשאית לקבוע לעצמה את סדר יומה , והיא תכונס לפי החלטת יושב ראש הוועדה , או לפי דרישת הוועדה או שליש מחבריה , המועצה או ראש הרשות . ועדות חובה חייבות להתכנס אחת ל 3 חודשים .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה