ועדות רשות

המועצה רשאית למנות ועדות נוספות על ועדות החובה , ובלבד שהרכבה יתא ַ ם את ההרכב הסיעתי במועצה , 10 % מחבריה יהיו חברי מועצה ( לפחות שני חברי 258 סעיפים ה-149 149 יא לפקודת העיריות ] נוסח חדש . ] 259 רשויות שונות בוחרות להקים ועדות רשות לפי צורכי הרשות . כך למשל , בעיריית יפו-תל אביב הוקמו ועדות עירוניות רבות ובהן : זכויות אדם , חיסכון במים ואנרגיה , ענייני בעלי חיים וטבע עירוני , קשרי חוץ , שימור אתרים , בריאות , חוקה ומשפט , יקירי יפו-תל אביב , נכסים , ספורט , פיקוח , פרויקטים , שיפור פני העיר , שכונות ורבעים וכו . ' מועצה , בהם יושב ראש הוועדה , ( ושאר חברי הוועדה יהיו בעלי זכות להיבחר כחברי מועצה .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה