ועדות החובה וסמכויותיהן

החוק קובע מספר ועדות חובה כחלק מהרכב המועצה . הוועדה המקומית לתכנון ובנייה — אשר מורכבת מחברי מועצת הרשות . הוועדה אחראית לתכנון המרחב שבסמכותה , שיכלול לרוב את תחומי הרשות , ולאשר תוכניות בנייה בשטח זה . על הוועדה יורחב בחלק 12 להלן . ועדת ההנהלה — בעיריות הוועדה היא ועדת רשות , והיא מורכבת מראש העירייה , סגניו , וחברי מועצה שנבחרו במועצה , לרוב מדובר בחברי קואליציה . יו"ר המועצה , ככל שזה נתמנה , לא יוכל לכהן כחבר הוועדה . הוועדה אחראית לייעץ לראש העירייה , ויש לה סמכות שיורית בנושאים שאינם בסמכותן של ועדות אחרות . במועצות המקומיות והאזוריות הוועדה היא ועדת חובה , והיא מורכבת מראש המועצה ומחברי מועצה שנבחרו במועצה . היא אחראית על ניהול ענייני המועצה , תיאום בין ועדות , פיקוח על ביצוע החלטות המועצה , וביצוע תפקידים שהוטלו עליה . ועדת ביקורת — החוק מעניק לחברי האופוזיציה עדיפות בוועדה . לגבי המועצות האזוריות נקבע , שבוועדה לא יהיו חברים ראש המועצה וסגניו , וכן שבוועדה יהיה 238 סעיף 150 א לפקודת העיריות ] נוסח חדש . ] במועצות מקומיות ואזוריות אין חובה לכלול נציג של האופוזיציה , אך ישנה ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה