הזכות להשפיע

רוב מועדי הדיונים וסדר היום בישיבות הרשות נקבעים על ידי ראש הרשות , וחבר המועצה ימצה את זכותו להשפיע באמצעות הצבעה בנושאים אלו . בנוסף על דיונים שוטפים אלו , החוק מחייב לקיים דיונים מיוחדים במספר נושאים עקב חשיבותם : דוחות שנתיים וחצי שנתיים , דוחות ביקורת , תקציב ותשלומים , וכן דוחות על תאגידים בהם משתתפת הרשות . דיונים אלו קבועים בחוק כדי להבטיח את זכות ההשפעה של חבר המועצה בתחומים אלה . יתר על כן , כדי להבטיח דיון מלא בנושאים אלה קובע החוק , כי במהלך הדיון לא יועלו נושאים אחרים . הצעה לסדר היום — נוסף לדיונים המיוחדים ולסמכות ראש הרשות , גם חבר מועצה יכול להעלות נושאים על סדר היום . החוק מגדיר את מועד הגשת ההצעה ואת סדר העדיפויות בין ההצעות , וקובע העדפה לאופוזיציה , מתוך רצון לתת ביטוי להשקפות המיעוט במועצה . 232 סעיפים 167 ו 167 א לפקודת העיריות ] נוסח חדש , ] סעיפים א-145 145 ג לצו המועצות המקומיות , ( א ) התשי . "א-1950 עוד ממונה המבקר מכוח סעיף 2 לחוק הביקורת הפנימית , תשנ . "ב-1992 יש לציין , כי המבקר הפנימי אינו כפוף למבקר המדינה ואינו חייב בדיווח כלפיו . 233 סעיף 170 ג לפקו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה