הזכות לדעת

כמו זכות ההשתתפות , גם הזכות לדעת היא זכות מרכזית לצורך עבודתו של חבר המועצה . עם זאת , המציאות מלמדת כי חברי סיעות האופוזיציה ברשויות מוגבלים פעמים רבות במובן זה , שכן ראש הרשות נמנע מהעברת מידע אליהם . לזכות לדעת יש ביטויים שונים בעבודת חבר המועצה : זכות עיון במסמכים — לחבר מועצה מוקנית זכות לעיין במסמכי הרשות . בית המשפט נקט מספר פעמים עמדה אשר מכירה בחשיבות זכות העיון , עד שלבסוף היא הוסדרה 218 סעיף 141 לפקודת העיריות ] נוסח חדש . ] במועצות המקומיות , אם לא כונסה ישיבה מן המניין , בסמכות המזכיר לכנס את המועצה , בהתאם לדרישת שליש מחברי המועצה הכוללת סדר יום והצעות החלטה , תוך שבוע — סעיף 7 לתוספת השלישית לצו המועצות המקומיות , ( א ) התשי . 1950-א" 219 פרק רביעי לתוספת השנייה לפקודת העיריות ] נוסח חדש [ וכן לתוספת השלישית לצו המועצות המקומיות , ( א ) "א-1950התשי וסעיפים 49-50 לצו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות , ( התשי . "ח-1958 הזימון יימסר על ידי מרכז ישיבות המועצה עד 48 שעות טרם הישיבה ( או 10 ימים בהחלטות מסוימות , ( ויכלול את סוג הישיבה , סדר היום וטיוטת החלטות . 220 סעיף 9 ל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה