זכות ההשתתפות בישיבות המועצה

כדי להבטיח את מיצוי זכותו של חבר המועצה להשתתף בישיבותיה , נקבעה חובת קיום ישיבות המועצה ומועדיהן . על המועצה להתכנס אחת לחודש לישיבה מן המניין , והיא רשאית לוותר על שתי ישיבות כאלו במהלך השנה ; כלומר , מדי שנה בשנה יש לקיים לפחות 10 ישיבות מן המניין . אם לא מתקיימת ישיבה מן המניין , ניתן לראות בכך 214 סעיף 21 לתוספת השנייה לפקודת העיריות ] נוסח חדש [ וכן לתוספת השלישית לצו המועצות המקומיות , ( א ) התשי . "א-1950 סעיף ) 53 א ) לצו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות , ( התשי . 1958-ח" 215 הפרוצדורה לקיום ישיבה לאחר שלא היה מניין חוקי שונה בעיריות ובמועצות מקומיות ואזוריות : סעיף 22 לתוספת השנייה לפקודת העיריות ] נוסח חדש [ קובע , שכעבור חצי שעה תיפתח הישיבה בנוכחות שליש מחברי המועצה . אם לא נוכח מניין זה , הישיבה תידחה בשבוע ותידרש נוכחות 3 חברי מועצה 5 ) חברים אם המועצה בת יותר מ 17 חברי מועצה . ( אם לא נוכח מניין זה , תידחה הישיבה בשבוע ותתקיים בכל נוכחות . סעיף 22 לתוספת השלישית לצו המועצות המקומיות , ( א ) "א-1950התשי קובע את דחיית הישיבה ב 3 ימים . אם לא נוכח בה המניין החוקי , תיד...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה