זכויות חבר המועצה

על מנת שימלא את תפקידו נאמנה , על חבר המועצה ליהנות משורת זכויות שיאפשרו את עבודתו : השתתפות בישיבות המועצה וועדותיה , זכות עיון במסמכי הרשות וקבלת מידע על עבודת הרשות , וכן אפשרות להעלות הצעות לסדר היום ולהציג שאילתות לראש הרשות .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה