פומביות הדיון

ככלל , ישיבות המועצה הן פומביות , כלומר המידע על תוכנן גלוי לציבור , אך נקבעו בחוק סייגים שונים לעיקרון זה . וכך , אם הוחלט על קיום ישיבה סגורה , אין לגלות את תוכנה אלא לצורך עבודת המועצה . כדי להבטיח את פומביות הדיון נקבע בחוק , כי ישיבות המועצה יתקיימו בדרך כלל במשרדיה , אלא אם כן התקיימו תנאים שונים , הקבועים בחוק . 211 סעיף 18 לתוספת השנייה לפקודת העיריות ] נוסח חדש [ מקנה לראש העירייה את הסמכות לקיים את הישיבה בדלתיים סגורות מטעמי ביטחון המדינה או צנעת הפרט , ובהתאם לחוות דעת של היועץ המשפטי של העירייה . סעיף 18 לתוספת השלישית לצו המועצות המקומיות , ( א ) "א-1950התשי מקנה לראש המועצה סמכות דומה מטעמי ביטחון המדינה , או בהתאם לאישורם או על פי יוזמתם של שלושה רבעים מחברי המועצה . סעיף 52 לצו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות , ( "ח-1958התשי מקנה סמכות זו למועצה . 212 סעיף 19 לתוספת השנייה לפקודת העיריות ] נוסח חדש [ וכן לתוספת השלישית לצו המועצות המקומיות , ( א ) התשי . "א-1950 213 סעיף 20 לתוספת השנייה לפקודת העיריות ] נוסח חדש [ מקנה למועצה סמכות לשנות את מיקום הישיבה על פי הצעת ר...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה