ראש הרשות ומועצות לעומתיות ושוויוניות

כפי שראינו , בין המועצה לבין ראש הרשות ישנו פיצול כוחות וסמכויות , כאשר לראש הרשות ישנה עדיפות מסוימת . כמו כן , כפי שהוזכר , בעבר נבחר ראש הרשות בידי חברי המועצה , ולכן נזקק לאמונה , אך הבחירה הישירה צמצמה את תלותו במועצה , עד כדי מצב בו עולה קושי רב להדיח ראש רשות מכהן . אולם , ראש המועצה בכל זאת זקוק לאמון ולרוב במועצה , שכן ביכולתה של מועצה לעומתית , בה אין לראש הרשות רוב מק ֶ ר ֶ ב חבריה , להביא להקמת ועדה קרואה או להקדמת הבחירות , ובכך להביא להדחתו . 183 סעיפים ( 1 א ) 167 ו 169 א לפקודת העיריות ] נוסח חדש . ] 184 סעיפים 171 ו 171 א לפקודת העיריות ] נוסח חדש [ וסעיפים 144 ו 144 א לצו המועצות המקומיות , ( א ) התשי . "א-1950 ועדת פיטורין מורכבת מהגזבר , המנכ ) "ל או מנהל כוח האדם בעירייה , ( והיועץ המשפטי . 185 סעיף 188 לפקודת העיריות ] נוסח חדש [ וסעיף 190 א לצו המועצות המקומיות , ( א ) התשי . 1950-א" 186 סעיפים 195 ו 196 לפקודת העיריות ] נוסח חדש [ וסעיפים 190 ו 191 לצו המועצות המקומיות , ( א ) התשי . 1950-א" 187 סעיף 148 לפקודת העיריות ] נוסח חדש [ וסעיף 123 לצו המועצות המק...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה