ראש הרשות והמועצה

על אף כוחו הרב של ראש הרשות , גם למועצה יש כוח לא מבוטל , כך שניכר פיצול בכוחות ברשות . מינויים — למועצה מוקנית הסמכות לאשר מינויים של עובדי רשות בכירים : מזכיר , רופא וטרינר , מהנדס , גזבר ומבקר . מנגד , כל מינוי שלא הוקנה למועצה הוא בסמכות ראש הרשות , וכך גם מינוי מנכ"ל לעירייה . על הרשות מוטלת חובה למנות יועץ משפטי , אך לא הוגדרה דרך מינויו , ולכן הדבר נמצא בסמכות ראש הרשות . יש לציין , כי בעיריות חלה חובת הכרזה על המשרה טרם המינוי . על איוש שורת משרות בכירות — ובהן מנכ"ל , מזכיר , מהנדס , וטרינר , יועץ משפטי , מנהל מחלקת חינוך , מבקר וגזבר — חלה חובת קיום מכרז לשם קבלת המועמד המתאים . 175 התנאים בסעיף ) ב 15 ב ) לחוק הרשויות המקומיות ( בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם , ( "ה-1975התשל הם , שכלל המשכורות , מהרשות ומהעיסוק הנפרד , לא יעלו על השכר המשולם לסגן ראש רשות באותה הרשות , ושהסגן הודיע על עיסוק זה לראש הרשות ולשר הפנים וקיבל את אישור שר הפנים לכך . 176 התנאים לפי סעיף 13 הם : הודעה בכתב של ראש הרשות על הדיון החוזר , תוך 48 שעות מקבלת ההחלטה . הדיון ייערך תוך 10 ימים , אלא אם כן ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה