ראש הרשות המקומית

מעמדו של ראש הרשות השתנה והתחזק מאז נחקק חוק הרשויות המקומיות ( בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם , ( התשל . "ה-1975 בעוד בעבר הייתה מליאת המועצה הגוף בעל המלה האחרונה , כעת הפכה חקיקת החוק את היוצרות , וראש הרשות הוא הגורם המנהל והמחליט בפועל ברשות . לראש הרשות שני כובעים : יושב ראש הנהלת הרשות אשר אחראי לניהול הרשות ( ראש הרשות המבצעת , ( ויושב ראש המועצה ( ראש הרשות המחוקקת . ( כפילות תפקידים זו מקנה לראש הרשות עוצמה רבה . סעיפים 15 ב ו 15 ג לחוק הרשויות המקומיות ( בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם , ( "ה-1975התשל עוסקים באיסור על עיסוק נוסף של ראש הרשות וסגניו , אם הם מקבלים שכר בתפקידם ברשות . לראשי הרשות מותר לעסוק בעבודות התנדבותיות , אלא אם כן הן פוגעות בתפקידם ברשות , או עלולות להביא לניגוד עניינים . החוק מתיר עיסוק בתפקידים אשר ראשי הרשויות נושאים בהם לרוב מתוקף תפקידם ( בוועדה לתכנון ובנייה , בתאגיד עירוני , ( וכן תפקידים פוליטיים . כמו כן מסייג החוק את יכולתם לקבל הכנסות כתוצאה מבעל וּ ת במניות , בנכסים פרטיים וביצירות . החוק נותן לראש הרשות ולסגניו ארכה של חצי שנה מרגע בחירתם ,...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה