הזכות לבחור ולהיבחר

הזכות לבחור — נתונה לכל מי שנכלל בפנקס הבוחרים . פנקס הבוחרים כולל את כל תושבי הרשות הרשומים במרשם האוכלוסין אשר ימלאו להם 17 ביום הבחירות . חריג לכלל זה הוא מי ששינה את מקום מגוריו ב 18 החודשים קודם לכן , ובחר במהלכם בבחירות לרשות הקודמת . 3 ימים לאחר הפקתו הופך פנקס הבוחרים לסופי , ואין לשנותו . עם זאת , ניתן לתקנו באמצעות פנייה לשר הפנים , או באמצעות עתירה מינהלית נגד החלטת השר . שר הפנים ייתן אפשרות לעיין בפנקס הבוחרים , וישלח לכל בוחר הודעה על זכותו זו . 142 סעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות ( בחירות , ( התשכ . "ה-1965 ההגדרה זהה להגדרת סעיף 4 לחוק יסוד : הכנסת ( למעט תוספת המלה "ארציות" שבחוק היסוד . ( 143 סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות ( בחירות , ( התשכ , "ה-1965 אולם השר יכול לקבוע מועד מאוחר בתנאי הסעיף . 144 חוק הרשויות המקומיות ( בחירות ) ( תיקון סעיף , ( 12 התשמ . "ו-1986 הסיבה לשינוי פורסמה בהצעת החוק הרשויות המקומיות ( בחירות ) ( תיקון סעיף , ( 13 התשמ . 1986-ו" 145 סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות ( בחירות , ( התשכ , "ה-1965 למעט אם השנה הרביעית הייתה שנה מעוברת , ואז הבחירות יתקי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה