ועדה ממונה (ועדה קרואה) ומועצה ממונה

השר יכול למנות את הוועדה הקרואה לפי שיקול דעתו במקרה של אי תיפקוד מועצת הרשות או העומד בראשה . לוועדה קרואה יכולים להיבחר גם אלה אשר אינם זכאים להיבחר כחברי מועצה כיוון שאינם עומדים בקריטריונים שבסעיף 120 ( למשל , הם אינם חייבים להיות תושב המקום , ( ושר הפנים הוא זה שיבחר את יושב הראש אשר ישמש כראש הרשות , על כל סמכויותיו וחובותיו , ויקבל שכר וגמלה , וכן את סגניו . לחלופין , יכול השר להורות על בחירת ראש עירייה חדש או מועצה חדשה , או שניהם כאחד , ולקבוע את תאריך הבחירות , למנות ראש עירייה ומועצה או למנות מועצה בלבד , מתוך אנשים הכשירים להיות חברי מועצה . במשרד הפנים נכתב נוהל אשר הקים מאגר לחברים פוטנציאליים בוועדות קרואות , אך נוהל ומאגר אלו אינם מחייבים את שר הפנים , אלא באים לשמש לו לעזר בבחירת יו"ר הוועדה הקרואה וחבריה ( טל , מרכז המחקר והמידע של הכנסת , . ( 13 . 2 . 2008 90 סעיף 143 לפקודת העיריות ] נוסח חדש , ] סעיף 38 לפקודת המועצות המקומיות ] נוסח חדש . ] 91 הפקודה קובעת , כי חברי ועדת החקירה ימונו בידי שר הפנים בהתייעצות עם שר המשפטים , ובהרכב זה לא ייכללו חברי מועצה או רוב של ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה