התערבות בתקופת כהונה תקינה

לשר סמכויות רבות בכל האמור בניהולה השוטף של הרשות המקומית . הוא מוסמך לאשר פעולות כספיות רבות , כגון תקציב הרשות או הכנסת שינויים בו , חוזה של הרשות למתן זכיון או מונופולין או חוזה החורג מתקציב הרשות , הלוואות וערבויות של הרשות , קבלת אשראי , מחיקת חובות בתנאים מסוימים , אכיפת העסקתו של רואה חשבון ברשות , ואף פיטוריו של זה . לשר סמכויות רבות נוספות כאשר המועצה אינה מתפקדת , אותן נפרט בהמשך , וכן סמכויות לאשר חוקי עזר ואישורים נוספים שיפורטו בהמשך .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה