4. תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המקומית

רשות מקומית היא גוף מינהלי ותאגיד אשר הוקם מכוח חוק , וככזה הוא מורשה לבצע את שהתיר לו החוק בלבד , בניגוד לפרט , אשר מורשה לבצע כל פעולה , למעט מה שנאסר עליו בחוק . בהמשך לדוקטרינת ה"אולטרה וירס" , ( Ultra Vires ) הקבועה בדיני התאגידים , ובהמשך לעקרון חוקיות המינהל , הקבוע במשפט המינהלי , הרשות יכולה לבצע רק את מה שהחוק התיר לה לעשות . לכן , במקרים בהם פעלה הרשות שלא בהתאם לסמכויותיה , פסל בית המשפט פעולות אלו . חובותיה של עירייה קבועות בפקודת העיריות , וכך גם סמכויותיה השונות , וכאמור , רק בהתאם להן היא יכולה לפעול . יש לציין , כי אין הכרעה ברורה של בית המשפט לגבי ההבדל בין חובות לסמכויות , והגבולות בין השתיים מטושטשים . יחד עם זאת , 64 סעיף 76 לחוק ההתייעלות הכלכלית ( תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו , ( 2010 תשס , "ט-2009 וראו גם פרק 16 להלן . 65 הגדרת הרשות כתאגיד גם קבועה בפקודות הרלבנטיות : סעיף 7 לפקודת העיריות ] נוסח חדש [ וסעיף 10 לפקודת המועצות המקומיות ] נוסח חדש . ] 66 סעיף 233 לפקודת העיריות ] נוסח חדש . ] 67 דוגמאות לכך : מקרה של חתימה על שטרות ושיקים שלא...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה