3. איגוד ערים – הקמה, סמכויות, תקציב וחוקי עזר

איגוד הערים במדינת ישראל נוצר עקב היתרונות הביצועיים והחיסכון התקציבי שבשיתוף פעולה בין רשויות מקומיות . החוק היקנה לרשויות המקומיות את הסמכות לשיתופי פעולה עם רשויות המדינה , רשויות אחרות וגופים נוספים , אך בנוסף , עקב הצורך בהסדרת מסגרת זו , נחקק חוק ספציפי לנושא זה — חוק איגודי ערים , התשט . "ו-1955 הקמת איגוד הערים — שר הפנים , בהתייעצות עם שר האוצר , בכפוף למסקנות ועדת חקירה שהקים לבדיקת הנושא , רשאי להקים בצו איגוד ערים . במסגרת הצו על השר להגדיר את הרשויות החברות באיגוד , את תחומו של האיגוד , תפקידיו וסמכויותיו ועוד ( להרחבה ראו וינוגרד . ( 707 : 2010 רשויות מקומיות יכולות לערער על הכללתן או על אי הכללתן באיגוד או על תוכן הצו , בפני ועדת החקירה , בטרם הקמת האיגוד , או בפני שר הפנים טרם תיקון הצו . ניהול וסמכויות איגוד הערים — לפי סעיף 6 לחוק , איגוד ערים הוא תאגיד , ובמסגרת סמכויותיו הוא רשאי להתקשר בחוזים , לרכוש נכסים , להחזיקם ולהעבירם , וכן לתבוע ולהיתבע ולבצע כל פעולה הדרושה למילוי תפקידיו . סעיף 8 לחוק קובע , שאיגוד הערים ינוהל על ידי מועצת איגוד הערים , אשר תכלול נציגים מ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה