ביטול עירייה

שר הפנים יכול להחליט על ביטול עירייה , לבקשת רוב התושבים או מסיבות אחרות . השר רשאי למנות ועדת חקירה לבדיקת הנושא , אך אינו חייב לקבל את המלצות הוועדה , ובידיו מלוא שיקול הדעת בהחלטה על ביטול העירייה . במקרה של ביטול עירייה יכול השר להחליט על הכרזה על מועצה מקומית במקומה או על איחודה עם רשות מקומית אחרת . גם פקודת המועצות המקומיות מסמיכה את השר לבטל מועצה מקומית , ואין חובה למינוי ועדת חקירה בנושא . 45 סעיף 8 לפקודת העיריות ] נוסח חדש [ וסעיף 7 לפקודת המועצות המקומיות ] נוסח חדש . ] 46 סעיף 9 לפקודת העיריות ] נוסח חדש . ] 47 כללים אלו נקבעו בפסיקה בהרחבה , ראו : בג 5445 / 93 "ץ רמלה נ' שר הפנים ואח פ"ד , ' נ , 397 ( 1 ) וכן , בג 2159 / 97 "ץ מועצה אזורית חוף אשקלון נ' שר הפנים ואח פ"ד , ' נב . 75 ( 1 ) בשני מקרים אלו החליט שר הפנים לשנות את שטחן של הרשויות רמלה וחוף אשקלון , תוך שהוא גורע משטחן ומעביר שטחים לרשויות אחרות — לוד ואשקלון . בית המשפט קבע , כי על הוועדה לתת לתושבים ולנציגיהם הזדמנות ראויה להשמיע את דברם , להקפיד על פומביות הליך החקירה , ולהמליץ את המלצותיה כאשר השיקול המרכז...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה